POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.monifaktura.com

Administratorem Danych Osobowych jest Monika Sikorska posługująca
się nr. NIP 8951857566 , REGON - 387650991 będąca właścicielem serwisu
internetowego www.monifaktura.com- w myśl rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane
„RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych
Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
1. Definicje
Dane/dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za
pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych
pod adresem www.monifaktura.com
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub
zarejestrowana w Serwisie.
Klient/ Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za
pośrednictwem Sklepu.
2. Dostęp do Serwisu
W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i produktów, wskazane jest
dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza
rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych
usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii
obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie
tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia
zamówionych produktów pod wskazany adres.
3. Przetwarzanie danych, jego zakres oraz cel:
Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje
wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie, czy
analizowanie na potrzeby usług Serwisu.
3.1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i
przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji
Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze
Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w
sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód, wymogami prawa
polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18
lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 123).
Zakresie i cel przetwarzania danych osobowych:
3.1.1. Rejestracja Konta i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika-
utworzenie Konta może wymagać podania przez Użytkownika następujących
danych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
Utworzenie konta nie jest wymagane do korzystania z Serwisu. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych (w formularzu zamówienia) umożliwiających
realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3.1.2. Zawieranie transakcji/ wykonanie umowy kupna-sprzedaży
towarów oferowanych na stronie internetowej www.monifaktura.com na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest
niezbędne celem realizacji umowy, a ich podanie dobrowolne, przy czym brak
podania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu z uwagi na
brak możliwości jego realizacji. Administrator, w ramach usług świadczonych
przez Serwis, może także przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu
przesyłania wiadomości i komunikowania się z nimi.
3.1.3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe
Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą
być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane
osobowe z Konta Użytkownika.
3.1.4. Formularz kontaktu – możliwy jest kontakt Użytkowników z Serwisem i w
jego ramach Administrator może gromadzić dane osobowe Użytkowników.
Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej
Sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia
transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości
niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności jeśli mają charakter
spamu lub zawierają niedozwolone treści.
3.1.5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do
świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes
Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do
przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas
dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez
Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika,
numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń
i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas
korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów
zewnętrznych.
3.1.6. Marketing bezpośredni- Administrator jest uprawniony do przetwarzania
danych osobowych Użytkowników celem marketingu bezpośredniego
prowadzonego przez www.monifaktura.com- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
3.1.7. cele finansowo-księgowe- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO-
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in.
podatkowych, w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego
właściwymi przepisami prawa podatkowego;
3.1.8. obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń- na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z
Kodeksem Cywilnym;
3.1.9. prowadzenie procesów reklamacyjnych- na podstawie art. 6 ust. 1
pkt f) RODO przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
3.1.10. cele analityczne i statystyczne- na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
RODO- prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w
związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich
preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
3.1.11. Dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu
lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności
Użytkowników.
3.1.12. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą
elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.
3.2. W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą danych
osobowych Użytkownika mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych
przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT,
dostawcy, providerzy płatności on-line.  
3.3. Zgodnie z treścią przepisów Użytkownicy mają prawo dostępu do
treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu jak
i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. W
celu cofnięcia zgody Użytkownik może skontaktować ze Sprzedającym za
pośrednictwem poczty elektronicznej jak i tradycyjnej.
3.4. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz
Użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i
wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie
osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe Użytkowników Sklepu
Internetowego/ Serwisu nie są sprzedawane ani udostępniane osobom
trzecim z wyłączeniem podmiotów pośredniczących w wykonywanych
przez Administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT,
dostawcy, providerzy płatności on-line.  . Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.
3.5. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Sklepu
Internetowego traktowany jest jako baza danych, przechowywana na
zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej
właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni
administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich
przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto,
jako Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Serwis, możemy w
drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w
trybie art. 28 RODO.
4. Odnośniki do innych stron internetowych
Sklep Internetowy www.monifaktura.com może zawierać odnośniki do
zdjęć, artykułów bądź innych stron internetowych. Należy jednak zaznaczyć, że
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone tam dane jak i nie
ma wpływu na zasady zachowania poufności na nich obowiązujące.
5. Informacje końcowe
Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie po
uprzednim poinformowaniu użytkowników serwisu poprzez zamieszczenie
stosownych informacji na stronie internetowej w terminie co najmniej 7 dni
przed wejściem ich w życie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia
7. grudnia 2020 r.
6. Kontakt
W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji
ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu o kontakt na adres
poczty elektronicznej: kontakt@monifaktura.com

POLITYKA COOKIES

1. Nasz serwis używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”), które
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer. Zapisują się one w Twojej przeglądarce gdy
odwiedzasz stronę internetową.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika
Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator
Sklepu.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Rodzaje plików cookies
Na naszej stronie stosujemy:
a. Pliki cookies niezbędne – są one niezbędne, abyś mógł korzystać z funkcji
na naszej stronie. Bez nich nie moglibyśmy świadczyć usług, które
oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach
marketingowych.
b. Pliki cookies analityczne – zbierają one informacje o tym, jak
korzystasz z naszej strony. Sprawdzają np. jakie podstrony odwiedzasz
najczęściej i czy napotkałeś na jakieś błędy. Możemy również sprawdzać źródła
ruchu – skąd trafiają do nas użytkownicy.
5. Jak długo przechowywane są pliki cookies w Twojej przeglądarce?
Pliki cookies dzielimy na stałe oraz sesyjne:
a. Pliki stałe – zostaną w przeglądarce do czasu, aż samodzielnie je usuniesz
lub gdy minie czas określony w parametrach pliku cookies.
b. Pliki sesyjne – zostają tak długo, aż wyłączysz przeglądarkę,
wyjdziesz z niej lub wylogujesz się ze strony internetowej. To przede wszystkim
pliki cookies niezbędne.
6. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
Przeglądarki najczęściej domyślnie pozwalają na to, aby używać i
umieszczać w nich pliki cookies. Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby
uprzedzała Cię, że próbuje obsłużyć plik cookies. Możesz także całkowicie
zablokować obsługę plików cookies. Niestety, nie będziesz mógł wtedy
korzystać (całkowicie lub z części funkcji) naszej strony.