Regulamin sklepu internetowego monifaktura.com
 
§ 1
Postanowienia wstępne


1.Sklep internetowy MONIfaktura, dostępny pod adresem internetowym monifaktura.com, prowadzony jest przez Monikę Sikorską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIfaktura Monika Sikorska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP - 8951857566 , REGON - 387650991
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 
 
§ 2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, należy przez nie rozumieć:
 
Sprzedawca - właściciel sklepu monifaktura.com
Klient/ Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym monifaktura.com
Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem monifaktura.com
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto - zindywidualizowane konto utworzone przez Klienta poprzez  rejestrację na stronie internetowej.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt/ Towar- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa dostępna w Sklepie Internetowym, w odniesieniu, do której można złożyć Zamówienie.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Sprzedawcą a Klientem zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na mocy obowiązujących przepisów prawa;
Dostawca – przedsiębiorca (Poczta Polska bądź firma kurierska specjalizująca się w dostarczaniu przesyłek) oferowany przez Sprzedawcę dla potrzeb dostarczania Towarów do Klientów;
 
 
§ 3
Informacje ogólne  
1.Regulamin określa między innymi zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego i obejmuje w szczególności następujące rodzaje i zakres usług:
a) zasady rejestracji, logowania i korzystania z Konta w Sklepie Internetowym;
b) zasady i warunki dokonywania zamówień  i zwrotów Towarów w Sklepie Internetowym oraz reklamacji;
c) zasady i warunki zawierania umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego wymaga jednak uprzedniej akceptacji postanowień regulaminu jak i posiadania aktywnego adresu e-mail.
4.Informacje i treści zawarte na Stronie Sklepu Internetowego monifaktura.com  nie stanowią oferty i nie mogą stanowić podstawy do żądania realizacji zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
5.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Towarów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Towarów.
6.Klient korzystający ze Strony Sklepu Internetowego (i samego Sklepu Internetowego) jest zobowiązany do:
a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niewykorzystywania Sklepu Internetowego oraz Strony Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem;
b) nie naruszania dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich;
c) wykorzystywania wszelkich informacji dostępnych na Stronie Sklepu Internetowego (w tym materiałów handlowych, marketingowych i promocyjnych) jedynie na użytek własny;
d) przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosowania się do niniejszego Regulaminu i ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania sieci Internet;
e) niepodejmowania bezprawnych działań naruszających dobre imię Sprzedawcy.
 
 
§ 4
Dokonywanie i realizacja Zamówień
1.Dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe siedem dni w tygodniu przez wszystkie dni roku kalendarzowego.
2.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Klient może dokonywać Zamówień bez uprzedniego dokonania rejestracji oraz po dokonaniu rejestracji. Rejestracja nie jest koniecznym warunkiem składania przez Klientów Zamówień w Sklepie Internetowym, przy czym brak rejestracji uniemożliwia korzystanie z części funkcjonalności Sklepu.
4.Rejestracja pozwala na utworzenie indywidualnego Konta Klienta. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu Internetowego. Rejestracja jest jednorazowa – przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się loginem (indywidualnym identyfikatorem – adresem poczty elektronicznej/e-mail Klienta) i hasłem ustalonym przez niego w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło stanowią dane poufne.
5.W trakcie rejestracji lub w innym momencie korzystania z Sklepu, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w celu przesyłania w formie elektronicznej informacji handlowych i marketingowych oraz w celu otrzymywania materiałów Sprzedawcy w formie elektronicznej. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.
6.W celu dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient winien wejść na Stronę Internetową Sklepu Internetowego oraz wykonywać kolejne czynności na podstawie wyświetlanych na stronie komunikatów i informacji.
7.Wybór Towarów następuje poprzez ich dodawanie do koszyka (poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka”), zawierającego Towary będące przedmiotem Zamówienia, wskazanie sposobu dostawy i formy płatności.
8.Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi złożenie oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów.
9.Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia, co stanowi zawarcie przez strony umowy kupna -sprzedaży.
10.Sprzedawca informuje Klienta, gdy w Sklepie Internetowym brakuje zamówionego Towaru lub nie uda się zrealizować Zamówienia w terminie wskazanym w trakcie składania zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru lub całości Zamówienia.
11.Zamówienia Towarów mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
12.Realizacja zamówienia następuje w dni robocze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w zakresie realizacji usług, przy czym informacja o ewentualnej przerwie dostępna będzie na stronie internetowej w trakcie składania zamówienia.
13.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń, w każdym z następujących przypadków:
a) formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
b) zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
14.W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 3 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Towaru oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta).
15.Towar stanowi własność Sprzedawcy do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
 
§ 5
Ceny, koszty dostawy oraz metody i warunki płatności
1.Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2.Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
3.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4.Dostarczenie towaru za granicę możliwe jest po uprzednim indywidualnym ustaleniu możliwości zamówienia, sposobu dostawy i jego kosztów.
5.O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie w przycisk: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wyłączając dostawę towaru za granicę, o czym mowa powyżej.
6.Do każdego Zamówienia na terenie Polski dołączany jest Dowód zakupu (rachunek).
7.Klient może wybrać następujące formy płatności za kupowane Towary:
a. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy w banku PKO BP, numer 54 1020 5226 0000 6602 0397 6297
b. płatność internetową- Przelewy24- dla zamówień z dostawą na terenie Polski.
8.W przypadku płatności dokonywanej tradycyjnym przelewem bankowym Sprzedawca prosi o zamieszczenie w poleceniu przelewu imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia celem przyspieszenia realizacji.
9.W przypadku braku zapłaty w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
10.Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terenie Polski obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl prowadzonej przez firmę PayPro SA Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy/ Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935
 
§ 6
Wykonanie umowy sprzedaży
1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.
2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych Przelewy24 Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży- w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4.Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę niezwłocznie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewu tradycyjnego- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
7.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski (z zastrzeżeniem § 5 pkt.4).
8.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
9.Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 
§ 7
Prawo odstąpienia od umowy
1.Klientowi, będącemu Konsumentem mającemu miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta "formularza zwrotu/wymiany/reklamacji" udostępnionym poniżej przed upływem tego terminu.
5.Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie "formularza zwrotu/wymiany/reklamacji" na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 11.
6.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7.Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, MONIfaktura Monika Sikorska, ul. Stanów Zjednoczonych 12, 54-403 Wrocław, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.  
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
8.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9.W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
f) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
g) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
h) w której przedmiotem są towary drugogatunkowe oraz takie, w opisie których wyraźnie zaznaczono ich niepełnowartościowość
11.Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

§ 8
Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, za niezgodność z umową zakupionego przez niego Towaru.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na wolny od wad, obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy sprzedaży, z wyłączeniem Towarów wyprzedażowych, które zostały dokładnie opisane w Sklepie oraz zamieszczone zdjęcie wad.
3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę drogą mailową na adres kontakt@monifaktura.com, a następnie wypełnić druk reklamacyjny do pobrania na https://monifaktura.com/pl/content/6-zwroty
4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, numer i datę zamówienia, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru w ciągu 14 dni od zgłoszenia wraz z formularzem reklamacyjnym na adres:
MONIfaktura Monika Sikorska
ul. Stanów Zjednoczonych 12, 54-403 Wrocław
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru.
8.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wygasa jeżeli wada została stwierdzona po upływie 2 lat od wydania Produktu Klientowi.
 
§ 9
Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
1.Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać na adres: kontakt@monifaktura.com.
2.Reklamacja musi zawierać w szczególności rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości,  datę jej wystąpienia, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację.
3.Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 10
Odpowiedzialność Sprzedawcy
1.Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów zawieranych z Klientami posiadającymi status Przedsiębiorcy, Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i do wysokości rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat.
 
§ 11
Dane osobowe w Sklepie internetowym
1.Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2.Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna.  Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.
3.Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy.
4.Przetwarzając dane osobowe, Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych – Sprzedawcę, stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres poczty e-mail: kontakt@monifaktura.com wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz zakresu żądania.
5.Administratorem danych osobowych jest Monika Sikorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MONIfaktura Monika Sikorska, która oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej www.monifaktura.com – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne celem realizacji umowy, a ich podanie dobrowolne przy czym brak podania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu z uwagi na brak możliwości jego realizacji.
b) marketingu bezpośredniego prowadzonego przez www.monifaktura.com – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres 3 lat od zakończenia umowy;
f) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy, providerzy płatności on-line:
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
6.Zgodnie z treścią przepisów klienci mają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu jak i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i tradycyjnej.
7.Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w załączniku do regulaminu- Polityka prywatności.
 
§ 12
Ochrona praw autorskich
1.Wszystkie zdjęcia Towarów, teksty, grafiki i inne treści zamieszczone na stronie www.monifaktura.com są własnością Sprzedawcy, a co za tym idzie zabronione jest kopiowanie zamieszczonych na stronie danych bez pisemnej zgody Sprzedawcy (dotyczy to również pobierania danych w celach marketingowych i handlowych) pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania cywilnego i karnego.
 
§ 13
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 10 lub Chrome 16 lub Edge lub Firefox 5 lub Safari 4 lub nowszych.
2.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3.włączona obsługa plików cookies,,
 
§ 14
Postanowienia przejściowe i końcowe
1.Regulamin obowiązuje od dnia 7. grudnia 2020 r. do czasu poinformowania Klientów o zmianie regulaminu w całości bądź części (m. in. z uwagi na zmiany przepisów, obowiązek usprawnienia działania Sklepu, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
3.Doręczenie zmian Regulaminu Klientom będzie następować poprzez zamieszczenie informacji o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu Internetowego.
4.W przypadku, gdy zarejestrowany Klient (posiadający Konto Klienta) nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zawiadamia on o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 Dni roboczych od daty uzyskania informacji o zmianie Regulaminu. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez strony tej umowy praw nabytych przed przedmiotowym rozwiązaniem.
5.Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyć Zamówień złożonych przed dniem zamieszczenia tej zmiany na Stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia te będą realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
6.Regulamin nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które to przepisy nie mogą być wyłączone lub zmodyfikowane w drodze umowy lub porozumienia stron.
7.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
8.Wszelkie spory między Stronami w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w sposób polubowny.
9.W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwy będzie sąd powszechny, którego właściwość miejscowa określana będzie biorąc pod uwagę siedzibę Przedsiębiorcy i obowiązujące przepisy prawa.
 
 
 
§ 15
Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: MONIfaktura Monika Sikorska, ul. Stanów Zjednoczonych 12, 54-403 Wrocław
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@monifaktura.com
Numer telefonu Sprzedawcy: 691-280-552
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 54 1020 5226 0000 6602 0397 6297
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-18.00